poniedziałek, 10 lipca 2023

Turkusowa Ewolucja: O organizacji, w której Ty sam chciałbyś wzrastać

 

Wielu biologów ma poważne zastrzeżenia co do przebiegu ewolucji organicznej, część nawet ma uzasadnione powody by ją kwestionować. Jednak w środowisku społecznym, w organizacji i zarządzaniu ewolucja trwa na całego (gdy zaczyna się rewolucja, lepiej zostać w domu). Następują powolne, ale ważne zmiany i nie da się tego zatrzymać. 

Organizacje, które osiągają sukces na rynku, takie jak Valve, Mentax, Kamsoft, igus, Arkency są zarządzane w zupełnie inny sposób − z użyciem turkusowych praktyk. Jest to wysoki jakościowo stan zarządzania organizacją, który pozwala osiągnąć sukces na poziomie, który do tej pory wydawałby się fikcją. Niewątpliwie organizacje takie jak Google oraz startupy najlepiej adaptują nowe praktyki. Czy dlatego, że nie mają nic do stracenia? Przekonamy się.

Polecamy lekturę książki Turkusowa Ewolucja O organizacji, w której Ty sam chciałbyś wzrastać. Jest ona efektem obserwowania i uczestniczenia, ale i badania oraz testowania. Pierwsza część powstawała od 2017 r. do 2021 r. i składała się z wywiadów w organizacjach, które osiągnęły niebywały sukces przy jednoczesnym nacisku na rozwój struktury i kultury organizacyjnej. To dobre miejsce, aby jeszcze raz podziękować za podzielenie się tą wiedzą. W 2021 r. dodano do archipelagu case study historyczne i teoretyczne ‘pomosty’. To razem wzięte, mamy taką nadzieję, pozwoli z książki czerpać inspiracje, pracownikom zrozumieć o co chodzi z „tym Turkusem”, a liderom organizacji służyć jako podręcznik do samodzielnych eksperymentów ze zmianą. Mamy nadzieję, że oba spojrzenia − zarówno w warstwie teoretycznej jak i aplikacyjnej zmierzały do spójnych celów poznawczych, i takimi się okażą. Nasze doświadczenia są ze swojej natury migawkowe i nietrwałe. Część znanych nam organizacji eksperymentowała z ‘Turkusem’ i omal się nie rozpadła. Dlatego nadal dyskutujemy w środowisku biznesowym nad tą kwestią. Jeśli chcesz być częścią największej w Europie społeczności entuzjastów Turkusu zapraszamy cię na najbliższe spotkanie tzw. #TurkusoweSniadania. 

Autorzy: P i o t r J a n u l e k , Ł u k a s z S o l a r s k i
Tytuł: T u r k u s o w a E w o l u c j a O o r g a n i z a c j i , w k t ó r e j T y  s a m  c h c i a ł b y ś w z r a s t a ć
Streszczenie: K s i ą ż k a z a w i e r a 4 p o g ł ę b i o n e w y w i a d y z o s o b a m i , k t ó r e z m i e n i a ł y s w o j e o r g a n i z a c j e w m y ś l z a ł o ż e ń O r g a n i z a c j i T u r k u s o w e j , k t ó r ą r o z p r o p a g o w a ł F . L a l o u x . Z w i a d y u z u p e ł n i a t ł o h i s t o r y c z n e i t e o r e t y c z n e  D a t a p r z e k a z a n i a d o d r u k u : 1 6 . 1 2 . 2 0 2 1 K a t e g o r i a : e b o o k , O p e n A c c e s s

C i e s z y n , 2 0 2 1

W y d a w n i c t w o N a u k i i R o z w o j u 
I S B N : 9 7 8 - 8 3 - 6 3 5 0 4 - 0 0 - 7

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.