ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ, COKOLWIEK TO ZNACZY

poniedziałek, 14 czerwca 2010

Vatowcy, którym należy się zwrot VAT

Art. 76. § 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.
Zaliczenie kwoty zwrotu podatku VAT na poczet zaliczki np. na podatek dochodowy od osób fizycznych nastąpić może dopiero w dacie fizycznego wpływu wniosku o dokonanie takiego zaliczenia do siedziby organu podatkowego.
Problem terminu. Na mocy art. 76 § 1 omawianej ustawy, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:
1. powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;
2. złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 76a § 2).
Podsumowując, nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub placówce konsularnej w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc deklaracji VAT-7, wykazującej zwrot podatku wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet zobowiązania z tytułu tej zaliczki nie skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty. O zachowaniu tego terminu można by jednak mówić w sytuacji, gdyby ww. pisma zostały złożone w siedzibie organu podatkowego najpóźniej w ostatnim dniu terminu do zapłaty zaliczki.(…)”. Jeśli dotyczy to rozliczenia tego samego miesiąca, deklaracja VAT-7 powinna być złożona 20-go, a nie klasycznie 25-go!
Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.